วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555

บันทึกรายรับ - รายจ่าย


รายรับ - รายจ่าย
เดือน รายการ รายรับ รายจ่าย
เดือนมิถุนายน ได้จากผู้ปกครอง 2500

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
4200

ค่าเทอม 1
5000

ค่ามัดจำหอ
1000

ค่าหอ
2500

ค่าน้ำมัน
400

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
2000

รวม 2500 15100
เดือนกรกฎาคม ได้จากผู้ปกครอง 2500

ทุนจากกยศ. 4400

ค่าหอพักและค่าน้ำ - ค่าไฟ
2650

ค่าน้ำมัน
300

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
1000

รวม 6900 3950

เหลือ 2950
เดือนสิงหาคม ได้จากผู้ปกครอง 2500

ทุนจากกยศ. 2200

ค่าหอพักและค่าน้ำ - ค่าไฟ
2700

ค่าน้ำมัน
300

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
1100

รวม 4700 4100

เหลือ 600
เดือนกันยายน ได้จากผู้ปกครอง 2500

ทุนจากกยศ. 2200

ค่าหอพักและค่าน้ำ - ค่าไฟ
2650

ค่าน้ำมัน
300

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
900

รวม 4700 3850

เหลือ 850
เดือนตุลาคม ได้จากผู้ปกครอง 2500

ทุนจากกยศ. 2200

ค่าหอพักและค่าน้ำ - ค่าไฟ
2600

ค่าน้ำมัน
300

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
1000

รวม 4700 3900

เหลือ 800
เดือนพฤศจิกายน ได้จากผู้ปกครอง 2500

ทุนจากกยศ. 2200

ค่าหอพักและค่าน้ำ - ค่าไฟ
2600

ค่าน้ำมัน
350

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
800

รวม 4700 3750

เหลือ 950
เดือนธันวาคม ได้จากผู้ปกครอง 3000

ทุนจากกยศ. 2200

ค่าหอพักและค่าน้ำ - ค่าไฟ
2600

ค่าน้ำมัน
350

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
800

รวม 5200 3750

เหลือ 1450
เดือนมกราคม ได้จากผู้ปกครอง 2000

ทุนจากกยศ. 2200

ค่าหอพักและค่าน้ำ - ค่าไฟ
2680

ค่าน้ำมัน
400

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
900

รวม 4200 3980

เหลือ 220
เดือนกุมภาพันธ์ ได้จากผู้ปกครอง 4000

ทุนจากกยศ. 2200

ค่าหอพักและค่าน้ำ - ค่าไฟ
2750

ค่าน้ำมัน
300

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
900

ค่าเสื้อโค้ด - เสื้อสำนัก
1000

รวม 6200 4950

เหลือ 1250
เดือนมีนาคม ได้จากผู้ปกครอง 2500

ทุนจากกยศ. 2200

ค่าหอพักและค่าน้ำ - ค่าไฟ
2800

ค่าน้ำมัน
300

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
900

รวม 4700 4000

เหลือ 700
รวมค่าเทอมภายใน 1 ปี = 14000                                                    
รวมค่าใช้จ่าย 4 ปี ประมาณ  36230x4 = 144920


รวมค่าเทอมภายใน 1 ปี = 14000                                                    
รวมค่าใช้จ่าย 4 ปี ประมาณ  36230x4 = 144920

1 ความคิดเห็น: